Про проект

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ


ПРЕАМБУЛА

Проект «Нові лідери», другий сезон (далі – Проект) є громадською ініціативою, що реалізується у мультимедійному форматі (у мережі Інтернет та в ефірі телевізійного каналу ICTV, а також за підтримки інших телеканалів в Україні), який покликаний:

  • стимулювати суспільну увагу до пошуку нових лідерів незалежно від сфери суспільних відносин;
  • стимулювати відновлення довіри громадян до виборчого процесу, розвитку України як правової держави; 
  • сприяти підвищенню правової культури та правосвідомості громадян;
  • інформувати та здійснювати просвітницьку діяльність, спрямовану на підтримку ідеї вільних та демократичних виборів;
  • підтримати ідеї важливості особистого впливу кожного громадянина на майбутнє України через вибори та активну громадську позицію;
  • підтримати ідеї відповідального ставлення громадян до інституту виборів та вільного волевиявлення;
  • підтримати розвиток громадських активістів та формування інших інститутів громадянського суспільства, розвиток територіальних громад;
  • сприяти розробці та здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
  • стимулювати економічний ріст і розвиток України, зокрема шляхом пошуку громадських діячів, активістів, сприянню їх діяльності, навчанню, реалізації програм та інших соціально-економічних ініціатив.

 
ТЕРМІНИ

Агітаційна кампанія – здійснення Учасником будь-якої діяльності для популяризації своєї Політики (Policy) та спонукання осіб, які відповідно до Правил можуть бути Виборцями, взяти участь у Проекті, зареєструватися на Сайті як Виборці та проголосувати за певного Учасника, його Політику (Policy).

Анкета – форма, розміщена на Сайті, яку заповнює особа, що виявила бажання взяти участь у Проекті як Учасник.

Виборець – громадянин України, якому на момент реєстрації виповнилося вісімнадцять років, який зареєструвався на Сайті як Виборець та має намір брати участь у голосуванні у відповідних етапах Проекту, який прийняв умови Правил та який відповідає вимогам, встановленим Правилами.

Відбірковий комітет – є колегіальним органом Проекту, основним завданням якого є відбір Учасників для участі у відповідних етапах Проекту.

Громадська Наглядова Рада – є незалежним та неупередженим наглядовим органом Проекту, що складається з повноважних представників (керівників) громадських організацій (юридичних осіб), що висловили намір сприяти реалізації Проекту.

Кодекс поведінки Нового лідера – документ, який встановлює стандарти поведінки, виконання яких є обов’язковим для Учасників, що беруть участь у Проекті.

Політика (Policy) – документ, що відповідає критеріям, визначеним Громадською Наглядовою Радою та у якому задекларована суспільно важлива проблема загальнонаціонального рівня, способи та засоби її вирішення. Політика (Policy) або будь-які які її елементи та/або способи її реалізації не мають порушувати чинне законодавство України. 

Реєстрація – авторизація на Сайті особи, яка виявила бажання взяти участь у Проекті як Виборець.

Сайт – веб-сайт з доменним іменем https://novilidery.com/.

Спонсор Учасника – фізична або юридична особа, що надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку Учаснику з метою реалізації останнім задекларованої Політики (Policy).

Учасник – громадянин України, який відповідає вимогам, зазначеним у Правилах, прийняв їх умови та зобов’язався їх виконувати, задекларував Політику (Policy) та заповнив Анкету. 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Проект реалізується медіа-групою StarLightMedia.
Організаційні питання реалізації Проекту забезпечує Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV), ідентифікаційний код 14323764, адреса: вул. Паньківська, 11, м. Київ, 01033 (далі – Реалізатор). Реалізатор має право співпрацювати з іншими особами та укладати відповідні угоди для належної реалізації Проекту. 
1.2.    Правила поширюються на всіх осіб, що беруть участь у Проекті, а саме: членів Громадської Наглядової Ради, Відбіркового комітету, Учасників, Виборців, Спонсорів, Реалізатора, а також інших осіб, у яких виникають права та обов’язки відповідно до Правил. Такі особи, беручи участь в Проекті, безумовно погоджуються з Правилами та умовами участі у Проекті.
1.3.    Реалізатор, а також інші особи, які беруть участь у створенні та реалізації Проекту здійснюють реалізацію Проекту задля втілення його мети, що викладена у Преамбулі Правил.
1.4.    Реалізатор забезпечує функціонування Сайту та здійснює інформаційну підтримку Проекту шляхом надання ефірного часу і організації телевізійного та Інтернет майданчиків для осіб, що беруть участь у Проекті, в межах його реалізації.
1.5.    Реалізатор здійснює популяризацію та рекламування Проекту як своїми силами, так і з залученням третіх осіб.
1.6.    Громадська Наглядова Рада та Відбірковий комітет здійснюють свою діяльність незалежно, приймають свої рішення вільно, керуючись власним переконанням, виходячи з мети Проекту.
Реалізатор не впливає на прийняття рішень Громадською Наглядовою Радою та Відбірковим комітетом.
1.7.    До участі у Проекті допускаються Учасники, які прийняли умови Правил, погодилися із Кодексом поведінки Нових лідерів та відповідають вимогам, які до них висуваються Правилами.
1.8.    Виборцями у Проекті можуть бути громадяни України, які прийняли умови Правил та відповідають вимогам, які до них висуваються Правилами.
1.9.    Підтвердженням прийняття усіх без винятку умов Правил, Кодексом поведінки Нових лідерів є проставлення відмітки Учасником та/або Виборцем про таке підтвердження під час заповнення Анкети та/або Реєстрації.
1.10.    Політика (Policy) Учасника повинна відповідати чинному законодавству України, зокрема, забороняються Політики (Policies), мета (цілі) яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
1.11.    Учасник Проекту або будь-яка інша особа, що бере участь у Проекті гарантує та підтверджує, що під час реалізації Політики (Policy) та/або будь-яка інша участь у Проекті, жодним чином не порушуватиме вимог законодавства України та не вчинятиме дій, що можуть стати причиною нанесення шкоди Реалізатору Проекту, у тому числі його діловій репутації.
1.12.    Громадська Наглядова рада та/або Реалізатор залишають за собою право не допустити до участі у Проекті Учасників, які не мають конкретного плану реалізації своєї Політики (Policy) або Політики (Policies) яких спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, а також, які не відповідають іншим умовам Проекту, відповідно до Правил.
1.13.    Період реалізації Проекту: з 12.04.2019 р. по 25.07.2019 р. 
Період реалізації Проекту та проведення будь-якого з його етапів може бути змінений Реалізатором в односторонньому порядку.
Реалізатор має право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил.
Інформація про відповідні зміни розміщується Реалізатором на Сайті.
1.14.    Особа має право брати участь у Проекті як Учасник і як Виборець одночасно. 

 
2.    ОСОБИ ТА ОРГАНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ.
ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1.    Особами та органами, що беруть участь у Проекті є Учасники, Виборці, Громадська Наглядова Рада, Відбірковий комітет, Реалізатор, а також інші особи, залучені Реалізатором з метою належної реалізації мети та цілей Проекту.
2.2.    Учасником може бути громадянин України, який заповнив Анкету, прийняв умови Правил, погодився із Кодексом поведінки Нових лідерів, має Політикe (Policy) та який готовий проявити себе у суспільній сфері на загальнонаціональному рівні, а також відповідає таким вимогам:
•    задекларував в Анкеті Політику (Policy) та способи її досягнення;
•    на момент заповнення Анкети йому виповнилось двадцять п’ять років;
•    не перебував або не перебуває на посадах керівника центрального органу виконавчої влади України;
•    не був (не є) обраним народним депутатом України;
•    відносно якого не розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією; 
•    не є підозрюваними та/або обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення;
•    не має судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
•    погодився із Правилами та Кодексом поведінки.
Учасники першого сезону проекту «Нові Лідери» також можуть подавати Анкету на участь у другому сезоні Проекту.
2.2.1.    Не може брати участь в Проекті в якості Учасника працівник або особа, яка надає послуги (виконує роботи) на підставі договору, укладеного з будь-яким з підприємств медіа-групи StarLightMedia, або їх близькі родичі.
2.2.2.    У Політику (Policy) Учасника обов'язково має бути включено: формулювання проблеми, яку Учасник збирається вирішити, цілі, які планує досягнути, опис заходів і ресурсів для їх досягнення визначених цілей, прогнози головних факторів впливів (на суміжні сфери та інтереси різних суспільних груп) та критерії оцінювання успішності запропонованої Policy. 

Policies можуть стосуватися таких сфер:

-    публічне (державне) управління;
-    соціальний захист;
-    безпека та оборона;
-    гуманітарна сфера;
-    економіка;
-    фінанси та банківська система;
-    правоохоронна система;
-    судова система;
-    права людини;
-    миротворення та реінтеграція;
-    інше.

2.2.3.    Учасник зобов’язується:
•    за запитом Громадської Наглядової Ради та/або Відбіркового комітету та/або Реалізатора та у встановлені ними строки надавати достовірні дані та інформацію про свою діяльність, Політику (Policy) на всіх етапах Проекту;
•    за запитом Реалізатора брати участь у зйомках інформаційних сюжетів чи інших аудіовізуальних матеріалів, давати інтерв’ю та коментарі;
•    надавати Громадській Наглядовій Раді та/або Відбірковому комітетові та/або Реалізатору інформацію, документи чи будь-які інші відомості, що підтверджують відомості, зазначені Учасником під час заповнення Анкети, на підставі відповідного запиту;
•    неухильно дотримуватися Правил та положень Кодексу поведінки Нового лідера;
•    брати участь у Проекті, всіх його етапах, у час, дату та в місці, зазначених у Правилах або отриманих від представників Реалізатора шляхом повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідомлення у соціальних мережах. Учасник гарантує цілодобову працездатність засобів зв'язку, вказаних при заповненні Анкети, та своєчасно письмово повідомляє Реалізатора про будь-які зміни зазначених даних щодо засобів зв’язку;
•    відповідати на кожний вхідний дзвінок, текстове або електронне повідомлення від представників Проекту;
•    добросовісно реалізувати можливості Проекту;
•    не вчиняти дій або бездіяльності, наслідком яких може стати порушення прав та інтересів інших осіб;
•    вчасно та у повному обсязі виконувати вимоги Громадської Наглядової Ради та/або Відбіркового комітету та/або Реалізатора.
2.3.    Завданням Виборців є голосування у відповідному етапі Проекту за Учасників Проекту на Сайті.
2.4.    Основними функціями та обов’язками Громадської Наглядової Ради є:
•    забезпечення нагляду за процесом відбору Учасників на Проект, гарантуючи його прозорість, неупередженість та відкритість;
•    призначення Відбіркового комітету;
•    забезпечення нагляду за роботою Відбіркового комітету, гарантуючи її прозорість, неупередженість та відкритість;
•    забезпечення створення позитивного іміджу Проекту;
•    подання Реалізатору пропозицій щодо напрямів удосконалення реалізації Проекту.
Кількісний та персональний склад Громадської Наглядової Ради, порядок роботи та прийняття рішень визначається представниками громадських організацій в установленому ними порядку.
Рішення Громадської Наглядової Ради оформлюється протоколом.
Громадська Наглядова Рада та її члени не мають права впливати на прийняття рішень Відбірковим комітетом, зокрема з метою спонукання підтримати того чи іншого Учасника.
2.5.   Відбірковий комітет здійснює свою діяльність незалежно від Громадської Наглядової Ради, Реалізатора чи інших осіб, приймає свої рішення вільно, керуючись власним переконанням, виходячи з мети Проекту.
Призначення Відбіркового комітету здійснюється Громадською Наглядовою Радою. 
Відбірковий комітет приймає рішення шляхом голосування простою більшістю голосів, яке оформляється протоколом засідання Відбіркового комітету та підписується Головою та Секретарем.
2.6.   Основним завданням Відбіркового комітету є визначення половини із п’ятдесяти Учасників на другому етапі Проекту, а також визначення з них восьми Учасників, які будуть брати участь в четвертому (телевізійному) етапі Проекту.
2.7.   Реалізатор на власний розсуд здійснює популяризацію та рекламування Проекту як своїми силами, так і з залученням третіх осіб, протягом кожного етапу Проекту висвітлює діяльність осіб, що беруть участь у Проекті, на Сайті, на будь-яких ресурсах у мережі Інтернет, у будь-яких друкованих засобах масової інформації, а також на будь-яких телевізійних каналах на території України чи будь-якими іншими засобами.
Реалізатор має право залучати партнерів (фізичних та юридичних осіб) з метою отримання матеріальної, фінансової, організаційної чи іншої підтримки реалізації Проекту.
2.8.     Спонсором Учасника є фізична або юридична особа, яка надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку Учаснику з метою реалізації останнім задекларованої Політики (Policy). Учасники мають право залучати Спонсорів на будь-якому етапі реалізації Проекту.
2.8.1.  Спонсором Учасника не можуть бути громадські організації, які входять до складу Громадської Наглядової Ради та їх члени, а також особи, які надають матеріальну, фінансову чи іншу підтримку учасникам/членам таких громадських організацій.

3.    ЕТАПИ ПРОЕКТУ

3.1.      Перший етап «Реєстрація».
3.1.1.    Період проведення першого етапу: з 12.04.2019 р. по 10.05.2019 р.
3.1.2.    Особи, що виявили бажання взяти участь у Проекті як Учасники, повинні заповнити Анкету на Сайті у період, зазначений в п. 3.1.1. Правил.
3.1.3.    Особи, що виявили бажання взяти участь у Проекті як Виборці, повинні зареєструватися на Сайті. Реєстрація Виборців триває протягом усього строку реалізації Проекту.
3.1.4.    При заповненні Анкети та/або реєстрації на Сайті усі поля є обов’язковими для заповнення.
3.1.5.    Учасники та/або Виборці зобов’язані вказувати достовірну та повну інформацію, а також несуть відповідальність за її повноту та достовірність відповідно до Правил та чинного законодавства України.
3.1.6.    На цьому етапі Учасники мають право проводити активну Агітаційну кампанію з метою заохочення людей підтримати їхню Політику (Policy), зареєструватися на Сайті як Виборці та проголосувати за Учасника під час проведення відповідного етапу Проекту.
Агітаційна кампанія може здійснюватися у будь-якій формі та будь-якими засобами, що не суперечать законодавству України та Правилам.
Під час участі у Проекті в цілому та під час проведення Агітаційної кампанії зокрема, Учасник не має права здійснювати агітацію, розповсюджувати інформацію з метою формування або підтримання обізнаності споживачів такої інформації про юридичних чи фізичних осіб чи їх діяльність, про політичні партії та їх членів, народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань. Політика (Policy) не може містити агітацію щодо діючих політичних партій або окремих осіб.
3.1.7.    Одній особі забороняється реєструватися на Сайті та/або заповнювати Анкету по кілька разів, у тому числі шляхом використання кількох аккаунтів у соціальних мережах, номерів телефону та адрес електронної пошти, що фактично належать одному користувачу*.
*виняток становить лише реєстрація однієї особи як Учасник і як Виборець (відповідно до п. 1.14. Правил). 
3.2.       Другий етап «Відбір п’ятдесяти лідерів». Метою цього етапу є формування п’ятдесяти Учасників, які матимуть змогу брати участь у наступному етапі.
3.2.1.    Період проведення другого етапу: з 15.05.2019 р. по 23.05.2019 р.
3.2.2.    Учасники мають право проводити активну Агітаційну кампанію з метою заохочення людей підтримати їхню Політику (Policy) і зареєструватися на Сайті як Виборці та проголосувати за Учасника під час проведення відповідного етапу Проекту. Агітаційна кампанія проводиться Учасником в порядку, передбаченому п. 3.1.6. Правил.
3.2.3.    Учасники мають право починати втілювати свої Політики (Policy) та вчиняти всі необхідні дії, що не заборонені Правилами та законодавством України, для реалізації Політик (Policy).
Якщо реалізація Політики (Policy) потребує отримання ліцензій, дозволів або вчинення інших юридично значущих дій відповідно до законодавства України, Учасник отримує такі ліцензії, дозволи тощо, вчиняє необхідні дії самостійно, за власний рахунок, без залучення Реалізатора, Громадської Наглядової Ради або Відбіркового комітету.
Учасник самостійно несе всі витрати щодо реалізації Політик (Policy). 
3.2.4.    На цьому етапі Виборці голосують за Учасників на Сайті шляхом проставлення відмітки «Проголосувати».
Кожен Виборець має право проголосувати на Сайті лише один раз та лише за одного Учасника.
3.2.5.    Дозволяється голосувати лише з території України.
3.2.6.    Забороняється:
•    здійснювати повторне голосування, як власними діями, так із залученням третіх осіб, у будь-який спосіб, у тому числі з використанням технічних засобів;
•    впливати на систему підрахунку голосів та результати голосування з метою збільшення або зменшення кількості голосів будь-кого з Учасників Проекту;
3.2.7.    З метою протидії фальсифікації результатів голосування та накручуванню голосів Реалізатор має право видаляти голоси, проставлені з порушенням умов Правил. Рішення Реалізатора при фальсифікації результатів голосування є остаточними і не можуть бути змінені/оскаржені. Реалізатор не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок щодо цих рішень.
3.2.8.    23.05.2019 р. голосування на Сайті припиняється. Двадцять п’ять Учасників, які набрали найбільшу кількість голосів Виборців набувають право стати Учасниками наступного етапу Проекту.
3.2.9.    В період проведення даного етапу Проекту Відбірковий комітет аналізує анкети Учасників Проекту та 23.05.2019 р. визначає інших двадцять п’ять Учасників із числа Учасників, які не були обрані Виборцями, які отримають право стати Учасниками наступного етапу Проекту.
3.2.10.    Рішення Відбірковим комітетом приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Відбіркового комітету.
3.2.11.    Кожен член Відбіркового комітету голосує, ґрунтуючись на власному внутрішньому переконанні.
3.2.12.    Члени Відбіркового комітету голосують шляхом проставлення відмітки у бюлетені голосування. Кожна відмітка засвідчується підписом члена Відбіркового комітету.
3.2.13.    За результатами голосування Відбіркового комітету оформлюється протокол засідання Відбіркового комітету, який підписується Головою та Секретарем.
3.2.14.    Підсумки другого етапу, а саме двадцять п’ять Учасників, обраних Виборцями, та двадцять п’ять Учасників, визначених Відбірковим комітетом, публікуються на Сайті 27 травня 2019 року.
3.3.       Третій етап «Вісімка лідерів».
3.3.1.    Період проведення третього етапу: з 13.06.2019 р. по 14.06.2019 р.
3.3.2.    Особи, які стали Учасниками цього етапу, зобов’язані власноручно підписати згоду щодо використання особистих немайнових прав за зразком та в строки, що встановлюються Реалізатором.
3.3.3.    По 12.06.2019 р. (включно) Учасники повинні підготувати презентації своїх Політик (Policies).
3.3.4.    13 червня 2019 року (якщо інші строки не будуть встановлені Реалізатором) п’ятдесят Учасників представлять свої Політики (Policies), відповідаючи на запитання Відбіркового Комітету і ведучого Проекту, у студії телеканалу ICTV, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 11. 
3.3.5.    На презентацію Політики (Policy) кожному Учаснику надається до п’яти хвилин.
3.3.6.    Протягом строку проведення даного етапу Проекту в ефірі телеканалів ICTV та СТБ буде транслюватись по одному сюжету про кожного з п’ятдесяти Учасників даного етапу Проекту.
3.3.7.    Відбірковий комітет оцінює виступи Учасників за трьома критеріями: лідерські якості та харизма, професійний досвід, суспільна значущість Політики (Policy); четвертим критерієм оцінювання – є рейтинг підтримки Учасника аудиторією в студії.
3.3.8.    За результатами презентацій Учасниками своїх Політик (Policies) Відбірковий комітет обирає вісім Учасників, які будуть брати участь у четвертому (телевізійному) етапі Проекту.
Обрання восьми Учасників відбувається в порядку, передбаченому п. 3.2.10. - 3.2.14. Правил.
3.3.9.    Вісім Учасників – переможців третього етапу оголошуються у першому випуску 27.06.2019 року четвертого (телевізійного) етапу Проекту в ефірі телеканалу ICTV.
3.4.      Четвертий етап «Телевізійна передача «Нові лідери».
3.4.1.    Період проведення четвертого (телевізійного) етапу: з 27.06.2019 р. по 25.07.2019 р.
3.4.2.    Обов’язковою умовою участі у четвертому (телевізійному) етапі Проекту є підписання Учасником письмової згоди на участь у телевізійній передачі під робочою (умовною) назвою «Нові лідери», другий сезон на телеканалі ICTV. Наслідком відмови від підписання такої згоди в строки, зазначені Реалізатором, є припинення участі Учасника у четвертому (телевізійному) етапі Проекту.
3.4.3.    Учасники будуть додатково поінформовані про умови та правила участі на даному етапі.
3.4.4.    Проведення даного етапу Проекту буде транслюватись на телеканалі ICTV у прямому ефірі.
3.4.5.    Переможець даного етапу э переможцем Проекту. Переможцем може бути лише один Учасник.
3.4.6.    Голосування на даному етапі Проекту здійснюється виключно телеглядачами. Інформація про умови та порядок голосування телеглядачів у Проекті розміщується на Сайті.
3.4.7.    Переможець Проекту оголошується ведучим Проекту у прямому ефірі останнього випуску Проекту. Результати визначення переможця Проекту є остаточними і не можуть бути змінені/оскаржені. Реалізатор не обговорює і не бере участі у вирішенні суперечок щодо результатів голосування та визначеного переможця Проекту.

4.    ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЕКТУ

4.1.    Переможець Проекту отримує головний грошовий приз, який він забов’язаний витратити на реалізацію Політики (Policy), яку він представляв у фіналі проекту.

4.2.    Переможець може отримати грошовий приз виключно особисто і самостійно, ніяка інша особа не має право отримувати грошовий приз за Переможця.

4.3.    При виплаті переможцю Проекту грошового призу Реалізатор, як податковий агент, відповідно до чинного законодавства України, утримує з суми грошового призу податки, збори, обов'язкові платежі, передбачені чинним законодавством України.

4.4.    Грошовий приз переможець Проекту має отримати в порядку та строки, визначені Реалізатором.


5.    ДОЗВОЛИ ТА ЗГОДИ

5.1.       Персональні дані.
5.1.1.    Учасник та/або Виборець, як суб’єкт персональних даних, надає згоду на обробку (будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання) і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем персональних даних, добровільно наданих при заповненні Анкети та/або під час Реєстрації, а також в інших випадках, визначених Правилами, Реалізатору, Громадській Наглядовій раді та Відбірковому комітету протягом періоду проведення Проекту та протягом року з дня припинення Проекту виключно з метою і цілями належної реалізації Проекту. Володільцем персональних даних є Реалізатор.
5.1.2.    Учасник та/або Виборець підтверджує, що ознайомлений із його правами, як суб’єкта персональних даних, які викладені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
5.2.    Учасник та/або Виборець надає дозвіл на отримання СМС-повідомлень та/або електронних листів та/або повідомлень у соціальних мережах за номером мобільного телефону, адресою електронної пошти, профілю у соціальних мережах, які такий Учасник та/або Виборець вказав при заповненні Анкети та/або Реєстрації на Сайті.
5.3.    Учасник усвідомлює соціальне значення Проекту, його мету та цілі, які викладені у Правилах, а також те, що основною метою діяльності Реалізатора є повне, об’єктивне та неупереджене висвітлення діяльності осіб, що беруть участь у Проекті, розуміє, що Реалізатором та/або іншими особами може збиратись, оброблятись, зберігатись, використовуватись, розповсюджуватись, інформація відносно Учасника та яка, в тому числі, але не обмежуючись (1) вказана при заповненні Анкети, (2) задекларована у Політиці (Policy), (3) інформація, надана Реалізаторові чи будь-якій іншій особі під час інтерв’ю, (4) інформація, що розміщена на сторінці Учасника у соціальній мережі, яка вказана ним під час заповнення Анкети або (5) будь-яка інша інформація, отримана та зафіксована Реалізатором відносно Учасника.
Учасник усвідомлює, що протягом участі у Проекті такі відомості чи інформація можуть фіксуватися Реалізатором чи іншими особами, за допомогою фото-, кіно-, теле-, відеозйомки, а також те, що така інформація може стосуватися особистого життя Учасника, містить відомості про належність до політичних парій чи громадських організацій, інших організацій та рухів, інформацію про телефонні розмови та їх зміст, зміст СМС-повідомлень, e-mail повідомлень та будь-яких чатів у мережі Інтернет, у тому числі у соціальних мережах, програмах та мобільних додатках для обміну повідомленнями, а також кореспонденції чи особистих паперів.
Учасник надає свою безвідкличну згоду на таку фіксацію, збір, обробку, зберігання, використання, розповсюдження відомостей та інформації відносно такого Учасника чи таких відомостей та інформації, що стосується Учасника.
5.4.    Учасник надає повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення Учасника під час участі в Проекті та протягом періоду його реалізації (далі – «Зображення»), а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із Зображенням та за участі Учасника.
Учасник усвідомлює, що Зображення може бути публічно показане, відтворене або розповсюджене у будь-який спосіб, пов’язаний з реалізацією Проекту, його просуванням/популяризацією, анонсуванням, рекламою Проекту та у будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу без обмеження строком. При цьому, Учасник жодним чином не заперечуватиме та не буде оспорювати таке використання Зображення.
Учасник дає згоду на компіляцію Зображення з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіо, аудіовізуальними творами, а також на його монтаж, модифікацію чи внесення інших змін в процесі створення і використання матеріалів із Зображенням.
Учасник відмовляється від попереднього ознайомлення із матеріалами, у тому числі інтерв’ю з Зображенням, а також зі зміненим Зображенням, та не висуватиме до Реалізатора, його уповноважених представників та інших пов’язаних з реалізацією Проекту осіб, вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу з Зображенням.
5.5.    Учасник гарантує, що немає будь-яких обставин, які протягом Проекту, перешкоджають, або можуть перешкодити в майбутньому участі Учасника у Проекті, а також таких, що можуть створити для Учасника будь-які перешкоди на роботі (навчанні) та у приватному (особистому) житті у зв‘язку із прийняттям Учасником участі в Проекті.
5.6.    Учасник надає Реалізатору виключне право на використання без обмеження за територією, формою та способом об'єктів права інтелектуальної власності, що будуть створені/використані Учасником у ході участі у Проекті, а також на надання дозволу на використання таких об’єктів третіми особами, на строк дії Проекту та три роки після його закінчення.
Використання Реалізатором  або третіми особами об’єктів інтелектуальної власності буде здійснюватися з метою популяризації та рекламування Проекту, розміщення таких об’єктів на Сайті, на інших сайтах в мережі інтернет, розповсюдження засобами телебачення, з метою реалізації своїх функцій, що передбачені Правилами та/або іншими документами, що мають бути затверджені відповідно до Правил тощо.
5.7.    Упродовж проведення Проекту та після припинення його дії (безстроково) Учасник бере на себе зобов’язання не поширювати у будь-якому вигляді (інтерв’ю, відгуки, коментарі тощо) та будь-якими способами (друковані та електронні ЗМІ, соціальні мережі, форуми, блоги, в мережі Інтернет, засобами телебачення тощо) інформацію про Учасників та/або Проект та/або Реалізатора та/або інших осіб, які беруть участь у реалізації Проекту, поширення якої може завдати шкоди честі, гідності або діловій репутації таких осіб відповідно.
5.8.    Члени Громадської Наглядової Ради та Відбіркового комітету надають Реалізатору свою згоду на використання їх імен, зображень, інформації про приналежність до громадських організацій, біографічних даних тощо шляхом розміщення такої інформації на Сайті, поширення такої інформації на інших веб-сайтах в мережі Інтернет, в ефірі телевізійних каналів на території України, у друкованих та інших засобах масової інформації, у соціальних мережах тощо з метою підтримання обізнаності невизначеного кола осіб про участь таких осіб у Проекті.
 

6.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1.    Учасник несе персональну відповідальність за свої дії під час участі у Проекті, зокрема за проведення Агітаційної кампанії, реалізації Політики (Policy), за шкоду заподіяну будь–якій особі, за виконання зобов’язань та домовленостей між Учасником та Спонсором, за використання об’єктів права інтелектуальної власності тощо. Даний перелік не є виключним.
6.2.    Реалізатор не відповідає за зміст Політик (Policies) Учасників, за достовірність інформації, що надається Учасниками та/або Виборцями та/або іншими учасниками Проекту, за рішення, що приймаються Громадською Наглядовою Радою та/або Відбірковим комітетом та/або іншими учасниками Проекту.
6.3.    Громадська Наглядова Рада та/або Відбірковий комітет несуть відповідальність за прийняті ними рішення.
6.4.    Реалізатор не несе відповідальність за неможливість Реєстрації, заповнення Анкети, голосування на Сайті, за неотримання Учасником повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідомлення у соціальних мережах тощо, у зв’язку із обставинами, які не залежать від Реалізатора.
6.5.    Якщо Учасник умисно вказав недостовірні відомості про себе у Анкеті, не виконує та/або неналежно виконує свої зобов’язання, встановлені Правилами, Громадська Наглядова Рада або Відбірковий комітет мають право припинити участь Учасника у Проекті в односторонньому порядку.

7.    ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1.    У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані Правилами, вирішення таких питань Реалізатор залишає за собою. Таке рішення Реалізатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
7.2.    Рішення Реалізатора, Громадської Наглядової Ради, Відбіркового комітету, у тому числі результати голосувань (незалежно від способів такого голосування), що стосуються ходу розвитку подій Проекту (в т.ч. вибування або визначення Учасників кожного етапу, визначення переможців будь-якого етапу, переможця Проекту, оцінки досягнутих Учасниками результатів) є остаточними, не підлягають оскарженню, роз'ясненню, скасуванню, перегляду; Учасник підтверджує, приймає та погоджується із такими рішеннями, а також гарантує, що утримається від ставлення під сумнів або оскарження їх у будь-якому порядку.
7.3.    Терміни, що вживаються у Правилах, стосуються виключно Проекту, що проводиться в рамках Правил.
7.4.    Усі питання, прямо не врегульовані Правилами, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.
 

Громадська наглядова рада