Про проект

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОЕКТУ

Проект «Нові лідери» (далі – Проект) є громадською ініціативою, що реалізується у мультимедійному форматі (у мережі Інтернет та в ефірі телевізійного каналу ICTV, а також за підтримки інших телеканалів в Україні), який покликаний:

 • стимулювати суспільну увагу до пошуку нових лідерів незалежно від сфери суспільних відносин,
 • стимулювати відновлення довіри громадян до виборчого процесу, розвитку України як правової держави, 
 • сприяти підвищенню правової культури та правосвідомості громадян,
 • інформувати та здійснювати просвітницьку діяльність спрямовану на підтримку ідеї вільних та демократичних виборів,
 • підтримати ідеї важливості особистого впливу кожного громадянина на майбутнє України через вибори та активну громадську позицію,
 • підтримати ідеї відповідального ставлення громадян до інституту виборів та вільного волевиявлення,
 • підтримати розвиток громадських активістів та формування інших інститутів громадянського суспільства, розвиток територіальних громад,
 • сприяти розробці та здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • стимулювати економічний ріст і розвиток України, у тому числі шляхом пошуку громадських діячів, активістів, сприянню їх діяльності, навчанню, реалізації програм та інших соціально-економічних ініціатив.

ТЕРМІНИ

Агітаційна кампанія – здійснення Учасником будь – якої діяльності для популяризації своєї Програми та  спонукання осіб, які відповідно до цих правил можуть бути Виборцями взяти участь у Проекті, зареєструватися на Сайті як Виборці та проголосувати за певного Учасника, його Програму. 

Анкета – форма, розміщена на Сайті, яку заповнює особа, що виявила бажання взяти участь у Проекті як Учасник.

Виборець – громадянин України, якому на момент реєстрації виповнилося вісімнадцять років, який зареєструвався на Сайті, як Виборець та має намір приймати участь у голосуванні, який прийняв умови даних правил та який відповідає вимогам встановленим цими правилами.

Відбірковий комітет - є колегіальним органом Проекту, основним завданням якого є відбір частини Учасників для участі у етапах Проекту.

Громадська Наглядова Рада є незалежним та неупередженим наглядовим органом Проекту, що складається з громадських організацій (юридичних осіб), представлених їхніми керівниками, що висловили намір сприяти реалізації Проекту.

Кодекс поведінки – документ, який встановлює стандарти поведінки, виконання яких є обов’язковим для осіб, що беруть участь у Проекті (Учасників, Виборців, членів Громадської Наглядової Ради, Відбіркового комітету).

Програма – документ, що відповідає критеріям, визначеним Громадською Наглядовою Радою та у якому задекларована суспільно – важлива мета, цілі та способи її досягнення, реалізації Учасником. Програма або будь-який який її елементи та/або способи її реалізації не мають порушувати чинне законодавство України. 

Реєстрація – авторизація на Сайті особи, яка виявила бажання взяти участь у Проекті, як Виборець.

Сайт – веб-сайт з доменним іменем novilidery.com.

Спонсор Учасника – фізична або юридична особа, що надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку Учаснику з метою реалізації останнім задекларованої Програми.

Учасник – громадянин України, який відповідає вимогам, зазначеним у цих правилах, прийняв їх умови та зобов’язався їх виконувати, задекларував Програму та заповнив Анкету. 

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Проект реалізується медіа-групою StarLightMedia.
Організаційні питання реалізації Проекту забезпечує товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV), ідентифікаційний код 14323764, адреса: вул. Паньківська, 11, м. Київ, 01033 (далі – Реалізатор). Реалізатор має право співпрацювати з іншими особами та укладати відповідні угоди для належної реалізації Проекту. 
1.2. Ці правила, а також положення Кодексу поведінки поширюються на усіх осіб, що беруть участь у Проекті, а саме на членів Наглядової Громадської Ради та Відбіркового комітету, Учасників, Виборців та Спонсорів, Реалізатора, а також інших осіб у яких виникають права та обов’язки відповідно до цих правил. Такі особи безумовно погоджуються з цими правилами та умовами участі у Проекті.
1.3. Реалізатор, а також інші особи, які беруть участь у створенні Проекту здійснюють реалізацію Проекту задля втілення його мети, що викладена у Преамбулі цих правил.
1.4. Реалізатор забезпечує функціонування Сайту та здійснює інформаційну підтримку Проекту шляхом надання ефірного часу і організації телевізійного та інтернет майданчиків для осіб, що приймають участь у Проекті в межах його реалізації.
1.5. Реалізатор здійснює популяризацію та рекламування Проекту як своїми силами, так і з залученням третіх осіб.
1.6. Громадська Наглядова Рада та Відбірковий комітет здійснюють свою діяльність автономно, приймають свої рішення вільно, керуючись власним переконанням, виходячи з мети Проекту.
Реалізатор не впливає на прийняття рішень Наглядовою Громадською Радою та Відбірковим комітетом.
1.7. До участі у Проекті допускаються Учасники та/або Виборці, які прийняли умови даних правил, погодилися із Кодексом поведінки та відповідають вимогам, які до них висуваються цими правилами.
1.8. Підтвердженням прийняття усіх без винятку умов цих правил, Кодексом поведінки є проставлення відмітки Учасником та/або Виборцем про підтвердження під час заповнення Анкети та/або Реєстрації.
1.9. Програма Учасника повинна відповідати чинному законодавству України, зокрема, забороняються Програми, мета (цілі) яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки.
1.10. Учасник Проекту, або будь-яка інша особа, що бере участь у Проекті гарантує та підтверджує, що під час реалізації Програми та/або прийняття будь-якої іншої участі у Проекті, жодним чином не порушуватиме вимог законодавства України, та не вчинятиме дій, що можуть стати причиною нанесення шкоди Реалізатору Проекту, у тому числі його діловій репутації.
1.11. Громадська наглядова рада та / або Реалізатор залишають за собою право не допустити до участі у Проекті Учасників, які не мають прозорого плану реалізації своєї Програми або Програми яких спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, а також, які не відповідають іншим умовам Проекту, відповідно до цих Правил.
1.12. Період проведення Проекту: з 05.03.2018 по 30.11.2018. 
Період проведення Проекту та будь-якого з його етапів може бути змінений Реалізатором в односторонньому порядку.
Реалізатор має право в односторонньому порядку вносити зміни до цих правил.
Інформація про відповідні зміни розміщується Реалізатором на Сайті.
1.13. Особа має право брати участь у Проекті як Учасник, і як Виборець одночасно. 

 
2. ОСОБИ ТА ОРГАНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ. ЇХ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Особами та органами, що беруть участь у Проекті є Учасники, Виборці, Громадська Наглядова Рада, Відбірковий комітет, Реалізатор, а також інші особи, залучені Реалізатором з метою належної реалізації мети та цілей Проекту.
2.2. Учасником є громадянин України, який заповнив Анкету, прийняв умови цих правил, має Програму та який готовий проявити себе у суспільній сфері як на регіональному, так і загальнонаціональному рівні, а також відповідає таким вимогам:

 • задекларував у Анкеті Програму та способи її досягнення;
 • на момент заповнення Анкети йому виповнилось двадцять п’ять років;
 • не перебував або не перебуває на посадах керівника центрального органу виконавчої влади України;
 • не був (не є) обраним народним депутатом України;
 • відносно якого не розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією; 
 • не є підозрюваними та/або обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення;
 • не має судимості за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;
 • погодився із цими правилами та Кодексом поведінки.

2.2.1. Учасник зобов’язується:

 • за запитом Наглядової Громадської Ради та/або Відбіркового комітету та/або Реалізатора та у встановлені ними строки надавати достовірні дані та інформацію про свою діяльність, Програму та стан її реалізації на всіх етапах Проекту;
 • за запитом Реалізатора брати участь у зйомках інформаційних сюжетів чи інших аудіовізуальних матеріалів, давати інтерв’ю та кометарі;
 • надавати Громадській Наглядовій Раді та/або Відбірковому комітетові та/або Реалізатору інформацію, документи чи будь-які інші відомості, що підтверджують відомості, зазначені Учасником під час заповнення Анкети, на підставі відповідного запиту;
 • неухильно дотримуватися цих правил та положень Кодексу поведінки;
 • брати участь у Проекті, всіх його етапах, у час, дату та в місці, зазначених у цих Правилах або отриманих від представників Реалізатора шляхом повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідовлення у соціальних мережах. Учасник гарантує цілодобову працездатність засобів зв'язку, вказаних при заповленні Анкети та своєчасно письмово повідомляє Реалізатора про будь-які зміни зазначених даних щодо засобів зв’язку.
 • відповідати на кожний вхідний дзвінок, текстове або електронне повідомлення від представників Проекту.
 • добросовісно реалізувати можливості Проекту;
 • не вчиняти дій або бездіяльності, наслідком яких може стати порушення прав інших осіб;
 • вчасно та у повному обсязі виконувати вимоги Наглядової Громадської Ради та/або Відбіркового комітету та/або Реалізатора;

2.3. Завданням Виборців є голосування за Учасників Проекту на Сайті;.
2.4. Основними функціями Громадської Наглядової Ради є:

 • забезпечення нагляду за процесом відбору Учасників на Проект, гарантуючи його прозорість, неупередженість та відкритість;
 • забезпечення нагляду за роботою Відбіркового комітету, гарантуючи її прозорість, неупередженість та відкритість;
 • забезпечення створення позитивного іміджу Проекту;
 • подання Реалізатору пропозицій щодо напрямів удосконалення діяльності Проекту.

2.4.1. Основними обов’язками Громадської Наглядової Ради є:

 • затвердження положення про Наглядову Громадську Раду;
 • формування Відбіркового комітету;
 • розробка та затвердження положення про Виборчий комітет;

2.4.2. Кількісний та персональний склад Наглядової Громадської Ради затверджується представниками громадських організацій в установленому ними порядку. 
2.4.3. Права та обов’язки, порядок роботи та прийняття рішень визначається у положенні про Громадську Наглядову Раду.
2.4.4. Рішення Громадської Наглядової Ради оформлюється протоколом.
2.4.5. Громадська Наглядова Рада та її члени не мають права впливати на прийняття рішень Відбірковим комітетом, зокрема з метою спонукання підтримати того чи іншого Учасника.
2.5. Відбірковий комітет здійснює свою діяльність незалежно від Громадської Наглядової Ради, Реалізатора чи інших осіб, приймає свої рішення вільно, керуючись власним переконання, виходячи з мети Проекту.
Відбірковий комітет приймає рішення простою більшістю голосів.
Формування Відбіркового комітету, визначення його кількісного та персонального складу, визначення об’єму прав та обов’язків, затвердження порядку діяльності та прийняття рішень покладається на Громадську Наглядову Раду.
2.6. Реалізатор на власний розсуд здійснює популяризацію та рекламування Проекту як своїми силами, так і з залученням третіх осіб, протягом кожного етапу Проекту висвітлює діяльність осіб, що беруть участь у Проекті, на Сайті, на будь-яких ресурсах у мережі інтернет, будь-яких друкованих засобах масової інформації, а також будь-якими телевізійними каналами на території України чи будь-якими іншими засобами.
Реалізатор має право залучати партнерів (фізичних та юридичних осіб) з метою отримання матеріальної, фінансової, організаційної чи іншої підтримки реалізації Проекту.
2.7. Спонсором Учасника є фізична або юридична особа, яку залучив Учасник та яка надає матеріальну, фінансову, організаційну та іншу підтримку Учаснику з метою реалізації останнім задекларованої Програми.
2.7.1. Спонсорами Учасників не можуть бути громадські організації, які входять до складу Громадської Наглядової Ради та їх члени, а також особи, які надають матеріальну, фінансову чи іншу підтримку особам таким громадським організаціям.
 

3. ЕТАПИ ПРОЕКТУ

3.1. Перший етап «Реєстрація».
3.1.1. Період проведення першого етапу: з 12.03.2018 по 30.04.2018.
3.1.2. Особи, що виявили бажання взяти участь у Проекті як Учасники повинні заповнити Анкету на Сайті.
3.1.3. Особи, що виявили бажання взяти участь у Проекті як Виборці повинні зареєструватися на Сайті.
3.1.4. При заповненні Анкети та/або реєстрації на Сайті усі поля є обов’язковими для заповнення.
3.1.5. Учасники та/або Виборці зобов’язані вказувати достовірну та повну інформацію, а також несуть відповідальність за її повноту та достовірність відповідно до цих правил та чинного законодавства України .
3.1.6. Одній особі забороняється реєструватися на сайті та/або заповнювати Анкету по кілька разів, у тому числі шляхом використання кількох аккаунтів у соціальних мережах, номерів телефону та адрес електронної пошти, що фактично належать одному користувачу*.
*виключення становить лише реєстрація однієї особи як Учасник і, як Виборець (відповідно до п.1.13. цих правил). 

3.2. Другий етап «Сотня лідерів». Метою цього етапу є формування ста Учасників, які матимуть змогу брати участь у наступному етапі.
3.2.1. Період проведення другого етапу: з 01.05.2018 по 31.05.2018.
3.2.2. Учасники мають право проводити Активну агітаційну кампанію з метою заохочення людей підтримати їхню програму і зареєструватися на Сайті як Виборці.
Агітаційна кампанія може здійснюватися у будь – якій формі та будь – якими засобами, що не суперечать законодавству України та цим правилам.
Під час участі у Проекті в цілому та під час проведення Агітаційної кампанії зокрема, Учасник не має права здійснювати виборчу агітацію, розповсюджувати інформацію з метою формування або підтримання обізнаності споживачів такої інформації про юридичних чи фізичних осіб чи їх діяльність політичні партії та їх членів, народних депутатів, керівників центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань. Програма не може містити виборчу агітацію щодо діючих політичних партій або окремих осіб.
3.2.3. Учасники мають право починати втілювати свої Програми та вчиняти всі необхідні дії, що не заборонені цими правилами та законодавством України для реалізації Програм.
Якщо реалізація Програми потребує отримання ліцензій, дозволів або вчинення інших юридично значущих дій відповідно до законодавства України, Учасник отримує такі ліцензії, дозволи тощо, вчиняє необхідні дії самостійно, за власний рахунок, без залучення Реалізатора, Громадської Наглядової Ради або Відбіркового комітету.
Учасник самостійно несе усі витрати щодо реалізації Програм. 
3.2.4. На цьому етапі Виборці голосують за Учасників на Сайті шляхом проставлення відмітки «Проголосувати».
Кожен Виборець має право проголосувати на Сайті лише один раз та лише за одного Учасника.
3.2.5. Дозволяється голосувати лише з території України.
3.2.6. Забороняється:

 • здійснювати повторне голосування, як власними діями, так із залученням третіх осіб, у будь-який спосіб, у тому числі з використанням технічних засобів;
 • впливати на систему підрахунку голосів та результати голосування з метою збільшення або зменшення кількості голосів будь-кого з Учасників Проекту;

3.2.7. З метою протидії фальсифікації результатів голосування та накручуванню голосів, Реалізатор має право видаляти голоси, проставлені з порушенням умов цих правил.
3.2.8. 30.05.2018 голосування на Сайті припиняється. П’ятдесят Учасників, які набрали найбільшу кількість голосів Виборців набувають право стати учасниками наступного етапу Проекту.
3.2.9. 31.05.2018 Відбірковий комітет, визначає інших п’ятдесят Учасників із числа Учасників, які не були обрані Виборцями, які отримають право стати учасниками наступного етапу Проекту шляхом голосування .
3.2.10. Рішення приймаються простою більшістю голосів.
3.2.11. Кожен член Відбіркового комітету голосує, грунтуючись власному внутрішньому переконанні.
3.2.12. Члени Відбіркового комітету голосують шляхом проставлення відмітки у бюлетені голосування. Кожна відмітка засвідчується підписом члена Відбіркового комітету.
3.2.13. За результатами голосування Відбіркового комітету оформлюється протокол засідання Відбіркового комітету, який підписується Головою та Секретарем засідання.
3.2.14. Підсумки другого етапу, а саме п’ятдесят Учасників, обраних Виборцями та п’ятдесят Учасників, визначених Виборчим комітетом публікуються на Сайті.


3.3. Третій етап «Десятка лідерів».
3.3.1. Період проведення третього етапу: з 01.06.2018 по 17-18.08.2018.
3.3.2. Особи, які стали Учасниками цього етапу зобов’язані надати Реалізатору власноруч підписану згоду щодо особистих немайнових прав за зразком, що встановлюється Реалізатором.
3.3.3. На цьому етапі сто Учасників продовжують реалізовувати свої Програми.
3.3.4. До 17.08.2018 Учасники повинні підготувати презентації своїх програм, стан їх реалізації та досягнуті результати.
3.3.5. Учасники мають право залучати Спонсорів з метою отримання фінансової, організаційної чи іншої підтримки від таких осіб, з метою реалізації своїх Програм. 
3.3.6. 17 та 18 серпня 2018 року (якщо інші строки не будуть встановлені Реалізатором ) сто Учасників представляють свої програми і стан їхньої реалізації протягом участі у Проекті у студії передачі «Свободи слова», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 11, трансляція якої буде здійснюватися на Сайті в режимі реального часу.
3.3.7. На презентацію Програми кожному Учаснику надається до п’яти хвилин.
3.3.8. За результатами реалізації Програм Учасників та їх презентацій Відбірковий комітет обирає десять Учасників, які будуть брати участь в четвертому – телевізійному етапі Проекту.
Обрання десяти Учасників відбувається у порядку, передбаченому п. 3.2.10. - 3.2.14. цих правил.
3.3.9. Десять Учасників – переможців третього етапу оголошуються у жовтні 2018 року.
3.3.10. Обов’язковою умовою участі у четвертому – телевізійному етапі Проекту є підписання Учасником письмової згоди на участь у телевізійній передачі під робочою (умовною) назвою «Нові лідери» на телеканалі ICTV. Наслідком відмови від підписання такої згоди є припинення участі у четвертому етапі Проекту.

3.4. Четвертий етап «Телевізійна передача «Нові лідери».

3.4.1. Період проведення телевізійного етапу: з жовтня по листопад 2018.
3.4.2. Учасники будуть додатково поінформовані про умови та правила участі на цьому етапі.
3.4.3. Переможцем цього етапу може бути лише один Учасник.
3.4.4. Голосування на цьому етапі Проекту здійснюється виключно телеглядачами.
3.4.5. Переможець Проекту може отримати приз, який визначається Реалізатором або в іншому установленому порядку.

4. ДОЗВОЛИ ТА ЗГОДИ

4.1. Персональні дані.
4.1.1. Учасник та/або Виборець, як суб’єкт персональних даних, надає згоду на обробку (будь-яку дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних, добровільно наданих при заповненні Анкети та/або під час Реєстрації, а також в інших випадках, визначених цими правилами, Реалізатору, Наглядовій раді та Відбірковому комітету протягом періоду проведення Проекту та протягом року з дня припинення Проекту виключно з метою і цілями належної реалізації Проекту. Володільцем персональних даних є Реалізатор.
4.1.2. Учасник та/або Виборець підтверджує, що ознайомлений із його правами, як суб’єкта персональних даних, які викладені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
4.2. Учасник та/або Виборець надає дозвіл на отримання СМС-повідомлень та/або електронних листів та/або повідомлень у соціальних мережах за номером мобільного телефону, адресою електронної пошти, профілю у соціальних мережах, які такий Учасник та/або Виборець вказав при заповненні Анкети та/або Реєстрації на Сайті.
4.3. Учасник усвідомлює соціальне значення Проекту, його мету та цілі, які викладені у цих правилах, а також те, що основною метою діяльності Реалізатора є повне, об’єктивне та неупереджене висвітлення діяльності осіб, що беруть участь у Проекті, я розумію, що Реалізатором та/або іншими особами може збиратись, оброблятись, зберігатись, використовуватись, розповсюджуватись, інформація відносно Учасника та яка, в тому числі, але не обмежуючись (1) вказана при заповненні Анкети, (2) задекларована у Програмі, (3) інформація, надана Реалізаторові чи будь-якій іншій особі під час інтерв’ю, (4) інформація, що розміщена на сторінці Учасникам у соціальній мережі, вказану під час заповнення Анкети або (5) будь-яка інша інформація, отримана та зафіксована Реалізатором відносно Учасника. 
Учасник усвідомлює, що протягом участі у Проекті такі відомості чи інформація можуть фіксуватися Реалізатором чи іншими особами, за допомогою фото-, кіно-, теле-, відеозйомки, а також те, що така інформація може стосуватися особистого життя, інформацію про належність до політичних парій чи громадських організацій, інших організацій та рухів, інформацію про телефонні розмови та їх зміст, зміст моїх СМС повідомлень, e-mail повідомлень та будь-яких чатів у мережі Інтернет, у тому числі у соціальних мережах, програмах та мобільних додатках для обміну повідомленнями, а також кореспонденції чи особистих паперів.
Учасник надає свою безвідкличну згоду на таку фіксацію та збір, обробку, зберігання, використання, розповсюдження відомостей та інформації відносно такого Учасника чи таких відомостей та інформації, що стосується Учасника.
4.4. Учасник надає повну та безумовну згоду на знімання на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та іншу фіксацію зображення Учасника під час участі в Проекті та протягом періоду його реалізації (далі – «Зображення»), а також на обробку, зберігання, використання, розповсюдження матеріалів із Зображенням та за участі Учасника.
Учасник усвідомлює, що Зображення може бути публічно показане, відтворене або розповсюджене у будь-який спосіб, пов’язаний з реалізацією Проекту, його просуванням/популяризацією, анонсуванням, рекламою Проекту та у будь-який інший спосіб, як на території України, так і на території інших країн світу без обмеження строком. При цьому, Учасник жодним чином не заперечуватиме та не буде оспорювати таке використання Зображення.
Учасник дає згоду на компіляцію Зображення з іншими зображеннями, текстом, графікою, плівкою, аудіо, аудіовізуальними творами, а також на його монтаж, модифікацію чи внесення інших змін в процесі створення і використання матеріалів із Зображенням.
Учасник відмовляється від попереднього ознайомлення із матеріалами у тому числі інтерв’ю з Зображенням, а також зі зміненим Зображенням, та не висуватиме до Реалізатора, його уповноважених представників та інших пов’язаних з реалізацією Проекту осіб, вимог щодо видалення чи іншого редагування відзнятого/зміненого матеріалу з Зображенням. 
4.5. Учасник гарантує, що не має будь-яких обставин, які протягом Проекту, перешкоджають, або можуть перешкодити в майбутньому участі Учасника у Проекті, а також таких, що можуть створити для Учасника будь-які перешкоди на роботі (навчанні) та у приватному житті у зв‘язку із прийняттям Учасником участі в Проекті.
4.6. Учасник надає Наглядовій Громадській Раді, Відбірковому комітетові, Реалізатору  виключне право на використання без обмеження за територією, формою та способом, а також на надання дозволу на використання таких об’єктів третіми особами, на строк дії Проекту та три роки після його закінчення, на об'єкти права інтелектуальної власності, що будуть створені/використані Учасником у ході участі у Проекті. 
Використання Громадською Наглядової Радою, Виборчим комітетом Реалізатором  або третіми особами об’єктів інтелектуальної власності буде здійснюватися з метою популяризації та рекламування Проекту, розміщення таких об’єктів на Сайті, на інших сайтах в мережі інтернет, розповсюдження засобами телебачення, з метою реалізації своїх функцій, що передбачені цими правилами та/або іншими документами, що мають бути затверджені відповідно до цих правил тощо.
4.7. Упродовж проведення Проекту та після припинення його дії (безстроково) Учасник бере на себе зобов’язання не поширювати у будь-якому вигляді (інтерв’ю, відгуки, коментарі тощо) та будь-якими способами (друковані та електронні ЗМІ, соціальні мережі, форумах, блогах, в мережі Інтернет, засобами телебачення тощо) інформацію про Учасників та/або Проект та/або Реалізатора та/або інших осіб, які беруть участь у реалізації Проекту, поширення якої може завдати шкоди честі, гідності або діловій репутації таких осіб.
4.8. Члени Громадської Наглядової Ради та Відбіркового комітету надають Реалізатору свою згоду на використання їх імен, зображень, інформації про приналежність до громадських організацій, біографічних даних тощо шляхом розміщення такої інформації на Сайті, поширення такої інформації на інших веб-сайтах в мережі інтернет, в ефірі телевізійних каналів на території України, у друкованих та інших засобах масової інформації, у соціальних мережах тощо з метою підтримання обізнаності невизначеного кола осіб про участь таких осіб у Проекті.
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Учасник несе персональну відповідальність за свої дії під час участі у Проекті, зокрема за проведення Агітаційної кампанії, реалізації Програми, за шкоду заподіяну будь – якій особі, за виконанням зобов’язань та домовленостей між Учасником та Спонсором, за використання об’єктів права інтелектуальної власності тощо. Цей перелік не є виключним.
5.2. Реалізатор не відповідає за зміст Програм Учасників, за достовірність інформації, що надається Учасниками та/або Виборцями та/або іншими учасниками Проекту, за рішення, що приймаються Громадською Наглядовою Радою та/або Відбірковим комітетом та/або іншими учасниками Проекту.
5.3. Наглядова Громадська Рада та/або Виборчий комітет несуть відповідальність за прийняті ними рішення.
5.4. Реалізатор не несе відповідальність за неможливість заповнення Анкети, Реєстрації, голосування на сайті, за неотримання Учасником повідомлень за допомогою електронної пошти та/або телефонного зв’язку та/або повідомлення у соціальних мережах тощо, у зв’язку із обставинами, які не залежать від Реалізатора.
5.5. Якщо Учасник умисно вказав недостовірні відомості про себе у Анкеті, не виконує та/або неналежно виконує свої зобов’язання, встановлені цими правилами Громадська Наглядова Рада або Відбірковий комітет мають право припинити участь Учасника у Проекті в односторонньому порядку.


6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Реалізатор залишає за собою. Таке рішення Реалізатора є остаточним і оскарженню не підлягає.
6.2. Рішення Реалізатора, Громадської Наглядової Ради, Відбіркового комітету, у тому числі результати голосувань (незалежно від способів такого голосування), що стосуються ходу розвитку подій Проекту (в т.ч. вибування або визначення учасників кожного етапу, визначення переможців будь-якого етапу, переможця Проекту, оцінки досягнутих Учасниками результатів є остаточними, не підлягають оскарженню, роз'ясненню, скасуванню, перегляду; Учасник підтверджує, приймає та погоджується із такими рішеннями, а також гарантує, що утримається від ставлення під сумнів або оскарження їх у будь-якому порядку.
6.3. Терміни, що вживаються у цих правилах, стосуються виключно Проекту, що проводиться в рамках цих правил.
6.4. Усі питання, прямо не врегульовані цими правилами, регулюються у відповідності чинного законодавства України.
6.5. Ці правила розроблені Реалізатором та набувають чинності с моменту їх затвердження Наглядовою Громадською Радою.

Громадська наглядова рада